§  Projectmanagement cascobenadering

Via Beter Boeren in Kleinschalig Landschap (BBKL) wil LTO Noord in Lochem de verkaveling van agrarische bedrijven versterken door het toepassen van de zogenaamde cascobenadering. Vertegenwoordigers vanuit landbouw en natuur leggen gezamenlijk op een cascokaart vast welke landschapselementen passen bij het lokale landschapstype en of ze verplaatsbaar zijn. Door het verplaatsen van elementen kunnen beter werkbare kavels ontstaan in een robuuste groene omgeving.

De basis voor de cascokaart is een gebiedsanalyse waarbij verschillende belangengroepen hun wensen of opgaven inbrengen. Vervolgens worden de landschapstypenkaart en landschapsdynamiekkaart gemaakt met een beschrijving van de typische eigenschappen en eenheden per landschapstype, de bouwstenen en de richtlijnen. Het Ruiterpad begeleidt dit project van de gemeente Lochem.

 

§  Rentmeesterschap Stichting Winkels

Om de rijksmonumentale boerderij Winkels met 10 hectare grond in Gelselaar voor de gemeenschap te behouden, kreeg de boerderij de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is Stichting Winkels opgericht. Het Ruiterpad leverde een belangrijke bijdrage aan dit proces mede door de bancaire achtergrond van Gerard de Ruiter en zijn uitstekende relatie met de notaris. Het casco van de boerderij is vervolgens in 2009 – 2010 volledig gerestaureerd. Als adviseur van het stichtingsbestuur vervult Gerard de Ruiter momenteel de rol als rentmeester, heeft hij de dagelijkse leiding en buigt hij zich samen met het bestuur over de toekomstige bestemming van de boerderij.

Voor het beheren van de boerderij verzorgde het Ruiterpad een subsidieaanvraag in het kader van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten. Deze is gehonoreerd, waardoor de Stichting over een periode van zes jaar subsidie voor het onderhoud ontvangt.

 

§  Ontwikkeling Almens Ommetje

De Berkel is een dynamische rivier die, zoals vroeger, tussen Almen en Zutphen weer door het landschap slingert. Door deze meandering kreeg het gebied nabij het zwembad een nieuwe inrichting. Samen met Vereniging Almens Belang ontwikkelde Het Ruiterpad hier een wandelroute. Voor deze recreatieve ontsluiting zette Gerard de Ruiter de route uit, vroeg subsidie aan, ontwikkelde informatieborden met teksten van dorpsgenoten en fotografie van lokale fotografen. De route is begin 2016 klaar.

 

§  Coördinatie Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt

Als coördinator van Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt in Vorden adviseert Het Ruiterpad leden en klanten op het gebied van agrarisch natuurbeheer. De vereniging kent een breed werkterrein en onderhoudt circa 400 landschapselementen. Ook verzorgt de coördinator collectieve aanvragen voor agrariërs die landbouwgrond hebben in de ganzenfoerageergebieden. Grondeigenaren kunnen eveneens bij de vereniging terecht voor het aanvragen van subsidie voor diverse regelingen.

 

§  Projectmanagement gebiedsproces stroomgebied Dortherbeek

Binnen het gebiedsproces stroomgebied Dortherbeek was Het Ruiterpad verantwoordelijk voor project- en procesbegeleiding. Gerard de Ruiter bracht het gebied in kaart, schreef het projectvoorstel en adviseerde over de reconstructie van het gebied. 120 Huisbezoeken vormden basis van het plan, waarvan ook recreatie onderdeel uitmaakte en realiseerde hij een fiets- en wandelroute door het gebied. Bij dit project waren de gemeente Lochem, Waterschap Rijn en IJssel, LTO en Provincie Gelderland betrokken.

 

Bekijk ook de ander projecten van landelijk beheer:

Stichting Groen Blauwe Diensten Overijssel 

Ontwikkeling en beheer van (nieuwe) landgoederen

Advies

 

Terug naar het overzicht